top of page

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Grova steinbrudd, Ørland kommune. PlanID: 202302

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 18/2 m.fl. i Ørland kommune.

Tiltakshaver: Oddmund Groven AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.


Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av dagens steinbrudd og ny adkomst fra fylkesvei 721, før det skal tilbakeføres til LNFR-område. Området er avsatt til råstoffutvinning (R2) og næringsbebyggelse (N4) (figur 2). N4 er allerede regulert til landbruks- og næringsområde, men R2 er ikke regulert. Nå skal R2 reguleres for råstoffutvinning, der man tar for seg et større område, inkludert N4, for å se helhetlig på området og adkomstløsninger (figur 1). Nytt steinbrudd vil kun legge beslag på anslagsvis 51 dekar (85 daa inkl. eksisterende steinbrudd), men det er satt et stort varslingsområdet på ca. 446 daa. Etter hvert i planarbeidet vil planområdet skrenkes inn, blant annet når adkomst er bestemt.

Uttaket vil totalt kunne gi ca. 988 000 m3 steinressurs innenfor R2, og 289 000 m3 innenfor N4 fra KDP. Ressursen av diorittisk gneis viser svært god mekanisk slitestyrke og egner seg som bærelag i vei, til asfalttilslag og i betong. Med forventet uttaksvolum på 20 000 m3/år, kan dette sikre råstofftilgang i inntil 60 år. Det settes av areal til vegetasjonsskjerming på utsiden.


Oppstartsmøte og KU-vurdering

Kommunen har vurdert det slik at det ikke er nødvendig med en større konsekvensutredning for denne reguleringsplanen. ROS-analyse og utredninger/konsekvensutredninger for enkelttema vil være tilstrekkelig for å få godt nok grunnlag for de nye tiltakene. Tema som det vil bli ekstra vekt på er landskapspåvirkningen, naturmangfold og naturmiljø, samt trafikk støv og støy. Oppstartsmøte ble avholdt i Ørland Rådhus den 27.04.2023. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte ligger vedlagt.


Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanen kan sendes til:

Pro Invenia AS Vikelvfaret 12 7054 Ranheim

eller

e-post: post@proinvenia.no, ev. direkte til undertegnede; torfinn.weydahl@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Ørland kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med merknader er satt til 28.07.2023.

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Ørland kommunene for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Vedlegg


  • Varselbrev oppstart

  • Kart med inntegnet planavgrensning

  • Oversiktskart

  • Planinitiativ

  • Referat fra oppstartsmøte

  • 3D illustrasjoner

  • Foreløpig ROS-analyse


Kart som viser planavgrensning med svart linje, område for steinbrudd i blått, og alternativer til adkomst:
Comments


bottom of page