top of page
landskap.jpg
P_neg.png

Fra ide til realitet

Vi er tidligfase eiendomsutvikler, og vi skaffer rettigheter og tillatelser for å komme i mål med prosjekter.

Prosjektledelse

01

Prosjektledelse

Prosjektlederne i Pro Invenia skal tilføre verdi til deg som er prosjekteier. Dette handler om å sørge for at prosjekterende og utførende ledd, blir ledet slik at prosjektet kommer i mål slik det er planlagt.

For oss er prosjektledelse et håndverk hvor planlegging, organisering, styring og kontroll håndteres på en effektiv og trygg måte for deg som prosjekteier. Pro Invenia har flere ansatte som har lang prosjektledererfaring fra små og store prosjekter.

Tomtesøk

02

Tomtesøk

Leter du etter areal for å få realisert ditt prosjekt ? 

Vi har god oversikt over føringer gitt i kommuneplanens arealdel, og vi tar gjerne kontakt med grunneiere for å lansere nye ideer.  Innspill til KPA kan også være nødvendig.

Vi kan bistå med tomte/arealsøk til boligbygging, næringsbebyggelse, mineraluttak, deponier, nydyrkingsfelt m.m.  

Avtaleinngåelse

03

Avtaleinngåelse

Pro Invenia bistår både offentlige og private aktører med anskaffelse av nødvendige rettigheter i grunnen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Vi forhandler og inngår avtaler på vegne av våre oppdragsgivere og vektlegger forutsigbarhet og langsiktighet i avtaleforholdene. Utbygger sikres nødvendige rettigheter, samtidig som grunneier ivaretas på en profesjonell måte. Grunn- og rettighetserverv er en forutsetning for bygging av veg, jernbane, kraftfremføring, telekommunikasjon, boligbygging, masseuttak og – deponier.

Viser vei i regelverk og skjemavelde

Viser vei i regelverk og skjemavelde

04

Å navigere riktig i det offentlige byråkrati kan til tider være utfordrende. Lovregler og offentlige saksbehandlingsprinsipper kan være vanskelig å forstå. Ofte kan saker bli avslått av det offentlige på bakgrunn av enkle misforståelser og dårlig kommunikasjon. Pro Invenia har lang og bred erfaring fra offentlig myndighetsadministrasjon, og våre ansatte er ukentlig i kontakt med ulike offentlige instanser. Pro Invenia legger vekt på god kommunikasjon og gjensidig respekt mellom privatkunde og det offentlige. Med et profesjonelt firma som tar seg av kommunikasjon og søknadsprosesser unngår man unødvendige avslag og unødvendig lang saksbehandlingstid.