top of page
topp3.jpg
topp1.jpg

Referanseprosjekter

Vi realiserer prosjekter

P_.png
Telecom
fag.jpg
fag_edited.jpg

Fagområde

Vi realiserer prosjekter

P_.png
Bolig
1_tele.jpg

Telecom

I Pro Invenia har vi snart 20 års erfaring med utbygging og oppgradering av mobilnettet i Norge, som inkluderer teknologi fra 2G frem til dagens nye 5G nett. Vi har både dyktige og motiverte kollegaer som gjerne hjelper til med planlegging, prosjektledelse, grunnerverv, kontrahering, kvalitet og oppfølging. Vi er godt kjent med alle mobilteknologier i tillegg til radiolinje og fastnett.

 

Vi har deltatt på alle de store prosjektene i Norge for Telia, ICE, Telenor og Nødnett – i tillegg til egne prosjekter for større eiendomsbesittere som ønsker god innendørsdekning.

bolig.jpg

Bolig

Vi bistår gjerne i ditt prosjekt. Vårt hovedfokus er “tidligfase utvikling”.  Sentrale tjenester fra oss er rettigheter

og tillatelser i Eiendom. Vi er med fra idestadiet og gjennomfører reguleringsplanprossesser fra a til å.  Deretter bistår vi med tillatelser til tiltak etter plan og bygningsloven, og evt annet lovverk.

ny_jord.jpg

Landbruk

Fremtidsrettet håndtering av dyrkajord

Utarbeiding av matjordplan er et krav i forbindelse med omdisponering av dyrka/dyrkbar jord. Pro Invenia har kompetanse og bred erfaring i å lage matjordplaner som ivaretar de krav som stilles.

Når jordbruksressurser blir berørt av andre utbyggingsformål er det viktig at disse håndteres på en måte som gjør at de kommer kommende generasjoner til nytte.  Vi bistår i arbeidet med å skrive matjordplaner, lokalisere egnede mottaksarealer for dyrkajord og foreslå kompenserende tiltak for jordressursen. I tillegg bistår vi med vår kompetanse i selve utførelsen av matjordplanen for å oppnå optimal jordkvalitet.

 

Massehåndtering

Håndtering og gjenbruk av overskuddsmasser blir stadig viktigere i arbeidet med utvikling av ulike typer arealer. Vi har erfaring og kompetanse med tiltak for å redusere klimagassutslipp og transportbehov i bygge- og anleggsfasen.

 

Tomtebank for mottaksarealer

Vi tilbyr ferdig opparbeidet mottaksareal for dyrkajord.

lager.jpg

Næring

Vi bistår gjerne i ditt prosjekt. Vårt hovedfokus er “tidligfase utvikling”.  Sentrale tjenester fra oss er rettigheter

og tillatelser i Eiendom. Vi er med fra idestadiet og gjennomfører reguleringsplanprossesser fra a til å.  Deretter bistår vi med tillatelser til tiltak etter plan og bygningsloven, og evt annet lovverk.

vei.jpg

Vei og bane

Riktig stadfesting av terrenget, pallkanter og infrastruktur er viktig for planlegging og dokumentering av mineraluttak og infrastruktur. Pro Invenia tilbyr landmåling med drone, som effektivt samler inn data til et høyoppløselig 3D bilde av terrenget.

Vi bistår også både offentlige og private aktører med anskaffelse av nødvendige rettigheter i grunnen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Vi forhandler og inngår avtaler på vegne av våre oppdragsgivere og vektlegger forutsigbarhet og langsiktighet i avtaleforholdene. Utbygger sikres nødvendige rettigheter, samtidig som grunneier ivaretas på en profesjonell måte. Grunn- og rettighetserverv er en forutsetning for bygging av veg, jernbane, kraftfremføring, telekommunikasjon, boligbygging, masseuttak og – deponier.

green.jpg

Energioverføringsnett

Det er lite ledig plass til ny industri og det er i Norge i dag behov for rask vekst i kraftnettet.  Pro Invenia bistår både offentlige og private aktører med anskaffelse av nødvendige rettigheter i grunnen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Vi forhandler og inngår avtaler på vegne av våre oppdragsgivere og vektlegger forutsigbarhet og langsiktighet i avtaleforholdene. Utbygger sikres nødvendige rettigheter, samtidig som grunneier ivaretas på en profesjonell måte. Grunn- og rettighetserverv er en forutsetning for bygging av veg, jernbane, kraftfremføring, telekommunikasjon, boligbygging, masseuttak og – deponier.

nbtl_2.jpg

NBTL

Norsk Betong- &

Tilslagslaboratorium AS

Norsk betong og tilslagslabratorium AS (NBTL) er et laboratorium beliggende på Ranheim i Trondheim, samlokalisert med Pro Invenia AS. NBTL utfører sertifisert prøving av tilslag (sand, grus, stein) og betong iht. norske og europeiske standarder, og utarbeider ytelseserklæringer og CE-merkinger for alle typer anvendelsesområder av tilslag. NBTL har spesialkompetanse på petrografiske analyser av bergarter og på mikroskopering med hensyn på alkalireaktivitet (NB21-32). Kunder er produsenter av tilslag og betong, entreprenører og byggherrer over hele Norge og enkelte i utlandet.

mineral.jpg

Mineraluttak/ Massehåndtering

Pro Invenia bistår i alle fasene til et mineraluttak eller massedeponi, fra undersøkelse, til etablering, drift og avslutning. Det inkluderer grunneieravtale, reguleringsplan, byggesøknad, driftsplan og søknad om driftskonsesjon. Vi har erfaring med slike prosesser, og bidrar til å sikre en god utnytting av mineralressurser og overskuddsmasser fra regionens byggeprosjekter.

 

Vi bistår også med tillatelser etter forurensningsloven. 

Landbruk
Næring
Vei og bane
Energioverføringsnett
NBTL
Mineraluttak/ Massehåndtering
Geofag
geofag.jpg

Geofag

– Geoteknikk og Geologi

For utbygging eller andre tiltak som krever vesentlig terrenginngrep er det alltid behov for å kartlegge grunnforhold og vurdere aktsomhetsområder innenfor flom og skredfare. Våre geoteknikere og geologer bistår i ditt prosjekt for å finne de beste løsningene. Jo tidligere vi er inne i prosjektene jo enklere er det å tilpasse prosjektet grunnforholdene og ta hensyn til de utfordringer som måtte finnes.

  • Geotekniske vurderinger

  • Kartlegging av berg, sprekkesoner

  • Strukturgeologi

  • Skredfarevurderinger

  • Kartproduksjon og oppmåling

Grunnundersøkelser
gunn_und.jpg

Grunnundersøkelser

Kunnskap om grunnforhold er viktig i alle byggeprosjekter eller tiltak med vesentlig terrenginngrep. Pro Invenia gjennomfører grunnundersøkelser for å kartlegge dybde til berg, lagdeling i grunnen, klassifisering av løsmassenes egenskaper, grunnvann, kvikkleire, forurensning mm.

Med vår Geotech 605, GeoGreen hybrid kan vi utføre grunnundersøkelser elektrisk der det stilles krav om det.

I vårt geotekniske laboratorium gjennomfører vi de fleste geotekniske analyser for alle typer løsmasser.

Klassifisering                                Vanninnhold                               Konus

Enaks trykkforsøk                        Konsistensgrenser            Treaksialforsøk

Ødometerforsøk, CRS                 Korngradering                   Humusinnhold

bottom of page