top of page

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Vasseljen massedeponi Malvik kommune.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 26/1 og 27/1 i Malvik kommune.

Grunneiere: Magne Andersen Drage (26/1) og Heidi Cathrin Vasseljen (27/1).

Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Planområdet som det nå varsles oppstart på har et areal på ca. 184 daa. Planområdet blir i dag benyttet til massedeponi og landbruk. Området som benyttes til massedeponi er avsatt til dette i gjeldende reguleringsplan som dekker deler av planområdet som det nå varsles oppstart på. Formålet med ny plan er å legge til rette for utvidelse av massedeponiet, med landbruk som etterbruk. Årsaken til at massedeponiet nå trenger utvidelse er at det er behov for å få til en bedre avslutning mot eksisterende terreng enn det som er i dag. En bedre avslutning av deponiet mot eksisterende terreng vil bidra til å gjøre det enklere for bonden å drive jorda etter endt deponi. Det planlegges ikke nye tiltak på området som allerede er godkjent som deponi i gjeldende reguleringsplan.

I tillegg til det som er tillatt deponert i tråd med gjeldende reguleringsplan forventes det at deponikapasiteten vil øke med anslagsvis 200 000 kubikk. Oppfyllingen vil skje etappevis, med hoveddelen av gammelt planområde istandsatt før utvidelsen påbegynnes. Oppfyllingen vil skje på en slik måte at den faller naturlig sammen med eksisterende oppfylling i området.

Planlagt utvidelse av deponi er prosjektert i tegning HB001 Bekkeomlegging og massedeponi og HD002 Snittlinje 1-4 (se vedlegg). Her vises utstrekning av utvidet deponi ift. plangrensen vedtatt 2015. Høyden på fylling vil være tilsvarende som i tegninger fyllingsplan godkjent 2017, men fortsette på stigning ut til den treffer eksisterende terreng.


Oppstartsmøte og KU-vurdering

Kommunen har vurdert det slik at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for denne reguleringsplanen. Det vil bli gjort rede for virkninger/konsekvenser i både planbeskrivelsen og ROS-analysen. Tema som det vil bli ekstra vekt på er påvirkning på bekkeløp og trafikkbelastning, samt forurensningstema som støv, støy og avrenning.

Oppstartsmøte ble avholdt i Malvik Rådhus den 26.01.2023. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet ligger vedlagt.


Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanen kan sendes til:

Pro Invenia AS Vikelvfaret 12 7054 Ranheim

eller

e-post: post@proinvenia.no, ev. direkte til undertegnede; reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Malvik kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med merknader er satt til 26.05.2023.

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Malvik kommunene for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Reidun Bjerke Sveen (reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no) for nærmere informasjon om planarbeidet.

Vedlegg

  • Kart inntegnet planavgrensning

  • Planinitiativ

  • Referat fra oppstartsmøte

  • tegning HB001 Bekkeomlegging og massedeponi

  • HD002 Snittlinje 1-4


Kart som viser planavgrensning med rød linje:Comments


bottom of page