top of page

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - Reppasmarka næringsområde

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for 2-055-B Reppasmarka næringsområde, for deler av eiendommene gnr/bnr 160/1, 160/124 og 160/139 i Stjørdal kommune.


Det er snakk om en endring av gjeldende reguleringsplan 2-055-A Veglo miljøservice med utvidelse av planområdet på ca. 8 daa. Se kart.


Grunneiere: 160/1 – Ole Dybwad, 160/124 og 160/139 – Veglo Eiendom AS.

Tiltakshaver er Veglo AS.

Pro Invenia AS er plankonsulent.


Bakgrunn og formål for reguleringsplanen

Formålet med reguleringsplanen er å kunne omdisponere ca. 8 daa areal til næringsformål på (deler av) eiendommen gnr./bnr. 160/1 i Stjørdal kommune. Arealet grenser til en vedtatt reguleringsplan (planid: 2-055A) for dagens næringsareal på eiendommene med gnr./bnr. 16/124 og 160/139, som er på ca. 33,8 dekar. Det er ønskelig at utvidet område sammenføyes med gnr./bnr. 16/124 og 160/139.

 

I kommuneplanens arealdel er aktuelt område vist som LNFR, og arealet er klassifisert som fulldyrka jord. Forslagsstiller foreslår derfor å ta av matjordlaget (7,6 daa) og flytte det til et område lengre sør, se vedlegg.

 

Veglo As er en ompakkestasjon som sender avfall til destruksjon eller gjenvinning hos andre aktører. Bedriften håndterer farlig avfall/spesialavfall. I tillegg driver Veglo AS med transport. Bedriften ble etablert på Reppasmarka i 1984, da var det 2 ,4 daa. Virksomheten utvidet i 2001 og hadde da ca. 30 ansatte. I 2009 ble det regulert til det område som er i dag (ca. 50 ansatte). I 2023 har bedriften ca. 100 ansatte og 67 vogntog. Bedriften har også et areal for parkering på ca. 7 daa etablert utenfor Stjørdal kommune. Målet er å samlokalisere virksomheten i Stjørdal, og få alt av utstyr hit.

 

Det er innenfor dagens regulering ikke rom for å sette opp et funksjonelt permanent bygg for å få etablert nye kontor, verksted, vaskehall og lagerbygg som ny ekspansjon medfører behov for. Det er behov for å tilrettelegge for bedre logistikk på eiendommen med enklere inn- og utkjøring av vogntog. Vogntogene har også blitt større med tiden. Målet med utvidelse nå, er mer plass, og få etablert permanent bygg som avløser midlertidige løsninger.


Merknader til varsel om oppstart:


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til Pro Invenia AS, Vikelvfaret 12, 7054 Ranheim eller e-post; post@proinvenia.no, evt direkte til undertegnede; pal.vigdal@proinvenia.no


Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Stjørdal kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.


Frist for å komme med merknader er satt til 26.01.2024.


Ved behov for SOSI-fil for varslingsgrensen, ta kontakt med pal.vigdal@proinvenia.no


Kart som viser varslingsgrensen for området. Totalt 44,5 daa.


Vedlegg:Varsel om oppstart_ varselbrev oppstart reguleringsplanarbeid Reppasmarka v2 - pdf
.pdf
Last ned PDF • 1.08MB

Referat fra oppstartsmøte - Reppasmarka næringsområde
.pdf
Last ned PDF • 517KB

Varslingskart_tilbrev
.pdf
Last ned PDF • 1.85MB

Varslingskart_tilannonse
.pdf
Last ned PDF • 363KB
Comments


bottom of page